08:56
Vietnam Airlines chuyển quầy thủ tục bay nội địa